Praca dla psychologa w Warszawie i w okolicach. Aż 8 etatów w sądzie, zgłoszenia do 15 lutego

Sąd Okręgowy w Warszawie poszukuje specjalisty w zakresie psychologii

Specjalista w zakresie psychologii poszukiwany jest do I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla m. st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, oraz w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Piasecznie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Do zadań specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym
w Warszawie należy przeprowadzanie badań oraz wydawanie opinii zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS z 2016 r., poz. 76).

A oto niezbędne kwalifikacje do pracy na wspomnianym stanowisku:

1) pełna zdolność do czynności prawnych;

2) obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa
Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

3) ukończone studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł magistra
lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) minimum 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;

5) nieposzlakowana opinia;

6) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe;

7) przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe;

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

Mile widziane:

wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
zdolność analitycznego myślenia;
umiejętność pracy w zespole;
kreatywność;
komunikatywność;
odporność na stres.

Chcecie poznać szczegóły? Wszystko dostępne jest pod tym linkiem:

https://bip.warszawa.so.gov.pl/oferta-pracy/7759/specjalista-w-zakresie-psychologii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *